10 FAQs sobre la Auditoria de Comptes

L’auditoria de comptes és un procés crucial per garantir l’exactitud i veracitat dels estats financers d’una empresa. A continuació, responem a les 10 preguntes més freqüents sobre aquest procés.

1.Què és una auditoria de comptes?

Una auditoria de comptes és un examen exhaustiu dels estats financers d’una empresa realitzat per un auditor extern i independent. L’objectiu és verificar que els estats financers reflecteixin fidelment la situació financera de l’empresa i compleixin amb les normatives comptables aplicables.

2. Per què és important una auditoria de comptes?

Les auditories són importants perquè:

 • Proporcionen una garantia que els estats financers reflecteixin una imatge fidel.
 • Ajuden a detectar errors o fraus.
 • Incrementen la confiança dels inversors, creditors i altres stakeholders.
 • Compleixen amb requisits legals i reglamentaris.

3. Quan és obligatòria una auditoria de comptes?

L’obligatorietat d’una auditoria depèn de la legislació del país i de la mida de l’empresa. En molts països, les grans empreses i les entitats cotitzades en borsa estan obligades a realitzar auditories anuals. També poden ser obligatòries per a empreses que superin certs llindars d’ingressos, actius o empleats.

La nova llei d’auditoria d’Andorra estableix que serà obligatòria l’auditoria de comptes per a totes aquelles empreses amb, almenys, dos dels següents requisits durant dos exercicis consecutius:

 • Que el total de partides de l’Actiu superi els 3.600.000 euros.
 • Que l’import net de la xifra de negocis superi els 6.000.000 d’euros.
 • Que el nombre de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

Addicionalment, si una empresa supera una facturació anual de 10 milions d’euros durant dos exercicis consecutius, estarà subjecta a auditoria financera, independentment de la seva partida d’actius i del nombre de treballadors.

4. Quines són les etapes del procés d'auditoria?

El procés d’auditoria generalment inclou les següents etapes:

 1. Planificació de l’auditoria.
 2. Avaluació de riscos.
 3. Execució de proves de control i substantives.
 4. Conclusió i emissió de l’informe d’auditoria.
 5. Seguiment de recomanacions.

5. Què és un informe d'auditoria?

L’informe d’auditoria és el document final emès per l’auditor que resumeix els resultats de l’auditoria i proporciona una opinió sobre l’exactitud dels estats financers. Pot ser un informe sense excepcions, amb excepcions, advers o una abstenció d’opinió

6. Quina documentació necessita una auditoria de comptes?

L’auditor requereix accés a una àmplia varietat de documents, incloent:

 • Estats financers anuals.
 • Documentació suport de registres comptables i financers.
 • Polítiques i procediments comptables.
 • Documentació de control intern.
 • Correspondència amb entitats reguladores i legals.

7. Quant de temps dura una auditoria de comptes?

La durada d’una auditoria pot variar depenent de la mida i la complexitat de l’empresa. Generalment, una auditoria completa pot durar des d’unes poques setmanes fins a diversos mesos.

8. Quines són les responsabilitats dels auditors?

Els auditors tenen la responsabilitat de:

 • Planificar i executar l’auditoria de manera independent i objectiva.
 • Avaluar els riscos d’errors materials.
 • Obtenir evidència suficient i adequada per recolzar les seves conclusions.
 • Emissió d’un informe d’auditoria amb la seva opinió professional.

9. Com pot CCT Advisors ajudar en el procés d'auditoria?

CCT Advisors ofereix una àmplia experiència i coneixements en auditories de comptes. El seu equip de professionals:

 • Proporciona un enfocament personalitzat adaptat a les necessitats específiques de cada client.
 • Garanteix la qualitat i la transparència en cada fase del procés d’auditoria.
 • Ajuda les empreses a complir amb les noves normatives i millorar els seus sistemes de control intern.
 • Aporta recomanacions a nivell de control intern, de tractament comptable i de millora de processos interns.

10. Què passa si una empresa no compleix amb els requisits d'auditoria?

Si una empresa no compleix amb els requisits d’auditoria establerts per la legislació, pot enfrontar-se a sancions legals i financeres. Això pot incloure multes, sancions, o fins i tot la pèrdua de la capacitat de presentar ofertes per contractes públics. A més, la falta de conformitat pot minar la confiança dels inversors i altres parts interessades en la integritat financera de l’empresa.

la auditoria de comptes és un procés essencial per assegurar la fiabilitat i la transparència dels estats financers d’una empresa. Comprendre les diferents fases de l’auditoria, les seves exigències legals, i els beneficis que aporta és crucial per a qualsevol empresa que vulgui mantenir la confiança dels seus inversors i complir amb les normatives vigents. A CCT Advisors, ens comprometem a oferir serveis d’auditoria de comptes d’alta qualitat, adaptats a les necessitats específiques de cada client, garantint així una gestió financera òptima i un compliment normatiu rigorós.