Procés Pas a Pas de la Llei d’Auditoria de Comptes

L’auditoria de comptes és un procés essencial per garantir la veracitat i l’exactitud dels estats financers d’una empresa. Aquest procediment, realitzat per auditors externs independents, ajuda a detectar errors i proporciona una major transparència i confiança als stakeholders. Aquest procés és fonamental
per assegurar la veracitat dels estats financers de les empreses
.

Fases d'un procés d'auditoria:

1. L'Experiència de CCT Advisors a Auditories Financeres

Avaluació Inicial i Coneixement del Client

L’auditor comença reunint informació sobre l’empresa, el seu entorn i la indústria on opera. Això inclou la revisió dels estats financers previs, les entrevistes amb la direcció i l’avaluació de riscos de negoci.

Definició de l’Abast i els objectius

S‟estableix l‟abast de l‟auditoria i es defineixen els objectius específics. Aquesta etapa inclou identificar àrees crítiques i assignar recursos adequats per a l’auditoria.

2. Avaluació de Riscos

Anàlisi de Riscos

L’auditor avalua els riscos d’errors materials als estats financers, considerant tant els riscos inherents com els de control intern. Això implica analitzar els processos interns de lempresa i el seu sistema de control intern.

Proves de Control

Es fan proves per determinar l’efectivitat dels controls interns de l’empresa. Aquestes proves ajuden a identificar possibles errors en els sistemes de control que podrien repercutir com una incorrecció material als estats financers.

3. Execució de l'auditoria

Proves Substantives

L’auditor duu a terme proves substantives per verificar l’exactitud i la integritat de les transaccions (Pèrdues i Guanys) i saldos (Balanç de Situació). Això pot incloure la revisió de documents, confirmacions externes, observacions físiques i proves analítiques.

Revisió de Polítiques i Procediments

Es revisen les polítiques comptables i els procediments de l’empresa per assegurar-se que compleixen les normatives aplicables i els principis de comptabilitat acceptats generalment.

4. Conclusió i emissió de l'informe

Avaluació d’Evidència

L?auditor avalua l?evidència recol·lectada durant l?auditoria per determinar si els estats financers representen una imatge fidel i raonable de la situació financera de l?empresa.

Comunicació amb la Direcció

L’auditor es reuneix amb la direcció de l’empresa per discutir les troballes, les recomanacions i qualsevol debilitat significativa en els controls interns identificada durant l’auditoria.

Elaboració de l’informe d’auditoria

S´elabora l´informe d´auditoria, que inclou l´opinió de l´auditor sobre la veracitat dels estats financers. L’informe pot ser sense excepcions, amb excepcions, advers o en abstenció d’opinió, depenent de les troballes identificades.

5. Seguiment

Implementació de recomanacions

Es recomana a la direcció de l’empresa implementar les recomanacions realitzades per l’auditor per corregir les deficiències trobades i millorar els controls interns amb vista a exercicis futurs.

Revisió Posterior

En auditories futures, es revisarà la implementació de les recomanacions i se n’avaluarà l’efectivitat.

Per què CCT Advisors és el teu millor partner en el procés d'auditoria

Experiència i Coneixement Profund

CCT Advisors compta amb un equip de professionals altament capacitats amb àmplia experiència en auditories de comptes per a empreses. El coneixement profund de les normatives i la capacitat per adaptar-se a les noves exigències garanteix un servei d'auditoria de la més alta qualitat.

Enfocament Personalitzat

CCT Advisors ofereix un enfocament personalitzat, adaptant els seus serveis a les necessitats específiques de cada client. Des de l'avaluació inicial fins a la implementació de recomanacions, treballen estretament amb les empreses per assegurar que cada aspecte de l'auditoria es faci servir amb precisió i professionalisme.

Compromís amb l'Excel·lència

El compromís de CCT Advisors amb l'excel·lència es reflecteix a cada fase del procés d'auditoria. La seva dedicació a la qualitat i la transparència són essencials per brindar confiança i seguretat als clients.

El procés d’auditoria de comptes és fonamental per a la transparència i la fiabilitat dels estats financers d’una empresa. En seguir aquest procés, els auditors poden proporcionar una avaluació objectiva i independent de la situació financera de l’empresa, cosa que ajuda a protegir els interessos dels inversors, creditors i altres stakeholders.

La nova llei d’auditoria de comptes a Andorra representa un avenç significatiu per a l’enfortiment del marc regulador del país. No dubteu a posar-vos en contacte amb CCT Advisors si us sorgeix qualsevol dubte relacionat amb l’auditoria.