Cas d’Èxit CCT: Suport a l’Auditoria externa ia la confecció de Comptes Anuals

Aquest cas d’èxit explora com CCT va ajudar un grup empresarial del sector manufacturer a donar suport a una auditoria externa a l’elaboració de comptes anuals.

Client

Grup Empresarial del Sector Manufacturer

Facturació

50 milions d'euros

Objetiu

Suport en auditoria financera externa i elaboració de comptes anuals

Desafiaments identificats

Justificació d'ajustaments comptables

L'auditor extern va proposar diversos ajustaments comptables crítics que necessitaven justificació adequada per acceptar-los, presentant un desafiament significatiu per a l'equip financer del client.

Capacitació tècnica del personall

El personal del client no tenia coneixements tècnics avançats en certes àrees comptables específiques, cosa que complicava la comprensió i la implementació de les pràctiques recomanades pels auditors externs.

Consolidació d'estats financers

El client enfrontava dificultats en la consolidació correcta dels seus estats financers, un procés clau per complir les normatives i proporcionar una visió clara de la situació financera del grup.

Timings ajustats per complir amb la normativa

Els temps per complir els deadlines marcats per l'auditor eren molt ajustats i la companyia no disposava de prou recursos per lliurar la informació financera a temps.

Enfocament CCT:

  1. Assessoria i suport en ajustaments comptables: Proporcionem experts en comptabilitat que van treballar mà a mà amb el client per analitzar i justificar adequadament els ajustaments comptables proposats per l’auditor extern.
  2. Formació a les oficines del client: Desenvolupem i impartim sessions de formació en temes tècnics específics de comptabilitat per al personal del client, assegurant que adquirissin les competències necessàries per manejar futures auditories i requeriments comptables.
  3. Suport a la consolidació financera: Oferim assistència tècnica per a la correcta consolidació dels estats financers de les diverses societats del grup, utilitzant eines de programari avançades per garantir precisió i eficiència.
  4. Planificació dels treballs: Creem un horitzó temporal per establir prioritats i tenir una bona planificació dels treballs a realitzar, dividint-ho en fites i assignant el treball als diferents empleats de l’equip de finances del client i de CCT Advisors.

Resultats:

Acceptació d'ajustaments comptables

Tots els ajustaments comptables proposats van ser justificats amb èxit i acceptats per l'auditor extern, millorant la precisió dels comptes anuals.

Millora en la competència del personal

El personal del client va demostrar una millora significativa en la seva comprensió i aplicació de pràctiques comptables complexes, cosa que va resultar en una major eficiència i autonomia en processos financers interns.

Estats financers consolidats amb precisió

Vam aconseguir la consolidació correcta d'estats financers, cosa que va permetre al client tenir una visió clara i unificada de la seva situació financera a nivell de grup.

Acceptació d'ajustaments comptables

Tots els ajustaments comptables proposats van ser justificats amb èxit i acceptats per l'auditor extern, millorant la precisió dels comptes anuals.

Impacte

El suport de CCT Advisors no només va resoldre desafiaments específics, sinó que també va enfortir l’estructura financera interna del client, permetent enfrontar futures auditories i requisits reguladors amb més confiança i eficiència. El grup empresarial va millorar la seva reputació de compliment i transparència, clau per al seu creixement i sostenibilitat al competitiu sector de la manufactura.